Kumpulan Cerita Bahasa Jawa


Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Kalau sebelumnya sudah saya tulis di blog ini sebuah artikel tentang Dolanan Bocah tempo dulu, maka dalam kesempatan ini saya kirim pula beberapa Cerita Wacan Bocah yang bertemakan Dolanan Bocah jaman dahulu. Tulisan ini dimaksudkan, selain untuk mendokumentasikan Dolanan Bocah jaman dahulu yang sekarang sudah mulai punah karena tidak terwariskan kepada anak-anak jaman sekarang, yang mungkin nanti juga akan berlanjut kepada generasi mendatang, tulisan ini juga penulis maksudkan untuk bernostalgia ke jaman yang telah lampau, ketika penulis masih anak-anak. 

Sebetulnya masih banyak dolanan bocah tempo dulu yang ingin penulis ingat-ingat untuk ditulis dalam cerita fiksi. Sayang penulis kesulitan untuk mendapatkan orang-orang sebaya yang dapat diajak berdiskusi mengingat-ingat kembali dolanan bocah yang dimainkan bersama pada jaman ketika masih anak-anak. Apakah di antara pembaca ada yang mau membantu penulis untuk memberi masukan tentang cara-cara memainkan dolanan bocah tempo dulu, kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan, dan solusi untuk mengajak yang curang menjadi sportif kembali. Penulis sangat mengharapkan bantuan dari para pembaca yang budiman. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Sutardi MS Dihardjo / Masdi MSD)

Wacan Bocah:
MUMPUNG ISIH BISA NONTON REMBULAN
Dening Masdi MSD

Bengi kuwi Hendy lagi nonton tivi bebarengan karo Rina ing kamar santai keluwarga. Acarane sinetron anak “Tendangan si Madun”. Bapak-ibune: Pak Jaka lan Bu Eny lagi santai maos koran lan majalah ing ruwang tamu. Dumadakan Hendy kongkonan adhine, “Tivine dialonke disik, Rin! Rungokna swara kae?”

“Dialonke piye ta, Mas, wong lagi seru-serune, je! Iki lho tontonen, Madun arep ngegolke neng gawange Aris!” panolake Rina, adhine.

“Ora diwenehi swara rak ya bisa ta? Sing penting rak gambare katon! Kowe tetep bisa nonton!” bantahe Hendy marang adhine. 

“Kurang marem, Mas, yen mung nonton gambar thok! Yen ana swarane tambah marem!” adhine mbantah genti. Wong loro banjur padha rame rebutan remot  tivi.

Pak Jaka sing krungu putrane padha rame rebutan  remot tivi banjur mara arep nengahi.

“Ana apa iki, nonton tivi kok malah rame dhewe?” pandangune Pak Jaka marang putra-putrine.
“Niki lhe, Pak, acara tivi nembe seru-serune kok swantene malah didhawuhi nyilikaken. Dadose rak nggih kirang marem nggih, Pak? Kula mboten purun, Mas Hendy malah badhe ngrebat remotipun,” wadule Rina marang bapake.

“Lha ana apa ta, kok ndadak kon nyilikke swarane kuwi, Hen?” pandangune Pak Jaka marang Hendy kanggo ngerteni alesane.  

“Nika lhe Pak, kagem mirengaken swanten suling ingkang tasih tebih nyamut-nyamut wonten ing pojok dhusun. Menapa leres punika sulinganipun Arief rencang kula. Siang wau piyambake janji bandhe ngajak dolan. Anggenipun ngampiri mawi kode swanten suling,” kandhane Hendy atur katrangan. Pak Jaka manthuk-manthuk bisa nampa kenengapa Hendy ngotot adhine kon nyilikke swarane tivi.

“Kosik, Hen! Apa kowe bisa mbedakake kuwi sulingane Arief apa dudu? Sabab desa kene iki sing biasa nyulingke tembang karo mlaku-mlaku ora mung Arief thok. Kae Mas Tugiman apa Mas Bambang, iya kulina mlaku-mlaku sinambi nyuling tembang-tembang ing wayah padhang bulan kaya saiki,” ngendikane Pak Jaka.

“Arief janji badhe nyulingaken tembang ‘Wiwit Aku Isih Bayi’.  Tembang lawas ingkang mboten dimangertosi sinten pangriptanipun punika dados tembang remenanipun Arief ingkang asring dipun nyanyekaken mawi suling menawi nembe mlampah-mlampah,” wangsulane Hendy atur katrangan.
“Ya wis, yen ngono tivine dicilikake dhisik swarane, Rin! Kowe ngalah dhisik. Mengko yen masmu wis metu dolan, kowe nyetela sakarepmu!” dhawuhe Pak Jaka marang Rina.

Ora bisa nduwo maneh, Rina enggal nyilikake swarane tivi. Bareng swara tivi wis cilik, apa maneh sing nyuling iya wis saya cerak, swara suling kuwi saya cetha tembang apa sing dinyanyekake.
“Piye, Hen? Tembang apa sing dinyanyekake? Bener kuwi sing nyuling Arief apa dudu?” pitakone Pak Jaka sing ora mudheng karo tembang sing dinyanyekake kanthi swara suling sing saiki keprungu cetha ngebaki akasa sakupenge pekarangan omahe.

“Leres, Pak, punika tembang ‘Wiwit Aku Isih Bayi’ sulinganipun Arief. Piyambakipun ngampiri kula wonten margi ngajeng griya,” wangsulane Hendy karo tata-tata arep nemoni kancane.
“Ngapusi! Mboten leres niku, Pak! Sing dinyanyekke niku mboten tembang ‘Wiwit Aku Isih Bayi’, nanging niku lagu ‘Kulihat Ibu Pertiwi Sedang Bersusah Hati’. Kula tasih kemutan amargi nembe kala wingenane kula diajari lagu punika saking Pak Guru,” bantahe Rina.

“Ora, Rin! Aku sing ngandani Arief dhewe, yen tembang sing asring dinyanyekke nganggo suling kuwi tembang ‘Wiwit Aku Isih Bayi’. Wiramane ya ngono kuwi. Dheweke ora tau kandha yen tembang kuwi lagu ‘Kulihat Ibu Pertiwi Sedang Bersusah Hati’ kaya kandhamu kuwi,” Hendy genti mbantah.

Krungu putrane bali bantah-bantahan kamangka garwane ora bisa nengahi, Bu Eny sing kawit mau lagi katrem maca resep masakan ing majalah Nusa Indah, majalah sing kawetokake TP PKK Provinsi Jawa Tengah, banjur mara menyang ruwang tamu. Bu Eny ora langsung nimbrung melu bantah-bantahan utawa langsung paring katrangan, nanging Bu Eny malah nyanyi tembang ‘Wiwit Aku Isih Bayi’. Dhasar Bu Eny wasis nembang lan nyanyi, wiwit saka tembang-tembang dolanan anak-anak nganti tembang pop, campur sari lan tembang dangdut, mula tembang sing dinyanyekake kanthi kebak rasa kuwi gawe trenyuhe sing padha ngrungokake. Swarane sing empuk, kepenak dirungokake, ndadekake sing lagi padha padudon rebut bener dadi lerem.

Bu Eny nembang kaya-kaya kelingan lelakon wiwit jaman isih bayi sing samubarange isih gumantung marang ibu:

                   WIWIT AKU ISIH BAYI

Wiwit aku isih bayi, wong tuwo sing ngopeni
Nganti tumeko saiki, tansah digemateni
Mangkat sekolah disangoni, sandhang pangan wis mesthi
Mula aku wajib bekti, mbangun turut ngajeni

Keparenga amba matur dhateng bapak lan ibu
Nyuwun berkah lan pangestu, amrih langgeng rahayu
Atur panuwun amba kekalih, kinanthen sembah bekti
Sageda nulad tresnanta, guyup rukun slaminya

“Lho tenan ta! Dikandhani kok ora percaya, sing dinyanyekke nganggo suling kae tembang ‘Wiwit Aku Isih Bayi’ kaya sing mentas dinyanyekke ibu. Dudu tembang “Kulihat Ibu Pertiwi Sedang Bersusah Hati” kaya kandhamu, Rin!” kandhane Hendy rumangsa menang. 

Rina mung plenggongan. Dhasare Rina durung tau krungu syair tembang kaya mengkono kuwi. Tembang kuwi pancen tembang lawas, saiki wis ora tau keprungu. Nanging bareng dirungok-rungokke kenengapa lagune kok meh padha karo lagu  ‘Kulihat Ibu Pertiwi Sedang Bersusah Hati’ sing diwulangake gurune nembe wae. Rina dadi bingung.

Rampung nyanyi tembang ‘Wiwit Aku Isih Bayi’ Bu Eny durung kersa ngendikan. Nanging malah genti nyanyi lagu ‘Kulihat Ibu Pertiwi Sedang Bersusah Hati’. Bali maneh kabeh sing ngrungokake padha trenyuh, kelingan nalika desane kena musibah bencana alam awujud lindhu gedhe taun 2006 sing nggawa banten jiwa lan bandha beya akeh banget, banjur kelingan uga bencana kurdhane Gunung Merapi taun 2010 sing nggawa banten jiwa lan bandha beya uga ora sethithik. Sadurunge tembang rampung sing padha krungu tembang kuwi kelingan maneh warta sing ditonton ing tivi lagi wae:  banjir sing sasat arep ngelem Jakarta ing kawitan taun 2013 iki sing uga nggawa banten bandha beya kang ora sethitihk. Kabeh padha trenyuh. Ora krasa wong papat, kalebu sing lagi nyanyi padha netesake luh. Mbareng padha eling, wong papat banjur ngelapi luh kang dleweran nelesi pipi nganggo telapak tangane.

“Tembang ‘Wiwit Aku Isih Bayi’ karo lagu ‘Kulihat Ibu Pertiwi Sedang Bersusah Hati’ yen dinyanyekake nganggo syair lagu pancen beda tembung lan maksude. Nanging yen dinyanyekake nganggo suling thok, utawa musik thok, utawa mung rengeng-rengeng tanpa syair lagu, sejatine padha wae. Loro-lorone padha nduweni sifat sedhih nrenyuhake. Mbok menawa notasi musike iya padha,” ngendikane Bu Eny sawise bisa ngendhaleni trenyuing ati, “Dadi ora perlu padudon, Rina karo Hendy padha benere. Nanging sing luwih ngerti pancen Arief sing nyulingake tembang. Niate dheweke kuwi lagi nyanyekake tembang apa, mung dheweke sing ngerti. Nanging kanggone sing ngrungokake, gandheng tembang loro kuwi wiramane padha, sakarepe sing ngrungokake, ngresepi lan menghayati tembang kuwi mau anggone napsirake,” 

“Rina entuk mbayangake Ibu Pertiwi  sing lagi susah amarga akehe bencana alam apa dene bencana sing  disebabake pokale manungsa, nalika ngrungokake tembang kuwi. Nanging Hendy nalika ngrungokake tembang kuwi uga entuk mbayangake sepira gedhene sih katresnane rama ibu marang para putra wiwit jaman isih bayi nganti tumeka saiki lan sateruse. Lan kepriye tekad lan janjine para putra kanggo bekti lan ngajeni nyang wong tuwa. Banjur nyonto tumindake rama-ibu sing tansah njaga wutuhe kulawarga, tresna asih, guyup rukun salami-laminya,” ngendikane Bu Eny akeh-akeh karo nuturi putra-putrine.

“Pancen kaya mengkono kuwi eloke seni. Ciptane mung siji. Nanging bisa ditapsirake beda-beda manut sangune ilmu wong sing napsirake. Sing penting tapsiran kuwi nggawa manfaat kanggo dheweke. Lan ora entuk meksa wong liya kudu duwe panemu tapsiran kang pada kaya dheweke,”  ngendikane Pak Jaka nambahi.

“Wis saiki wis cetha yen sing nyuling neng ndalan kae Arief kancane Hendy. Kana ndang diparani. Mesakake kawit mau olehe nyanyekake nganti dibolan-baleni makaping-kaping mung kanggo nunggu metune Hendy,” ngendikane Pak Jaka. “Ora ngonoa sejatine kowe karo kancamu kuwi arep dolan menyang ngendi ta, Hen?” pandangune Pak Jaka.

“Mboten dhateng tebih-tebih kok, Pak. Naming badhe mlampah-mlampah wonten dhusun mriki mawon. Ningali rembulan sinambi mirengaken swanten sulingipun Arief ingkang endah galik-galik. Sanjange Arief, mumpung tasih saged ningali pajaripun rembulan. Mbenjang menawi sampun dados kados kitha ageng, sisah badhe ningali sunaripun rembulan. Gedhong-gedhong tingkat sundhul langit nutupi lampahipun rembulan. Mekaten ugi pajaripun lampu-lampu dalan, ngawonaken pajaripun sunar rembulan. Niku ngendikanipun Arief lhe, Pak. Kula naming nirokaken. Nanging ketingalipun panci leres.”  

“Pancen bener kandhane kancamu kuwi. Yen omah wis ungkul-ungkulan dhuwure. Apa maneh omah siji lan sijine wis padha rengket, ora nyisakake lemah pekarangan, susah yen arep nonton mbulan. Luwih-luwih yen arep nonton mbulan ndadari sing lagi njedhul. Ora bakal bisa klakon. Mula saiki yen kowe arep dolan mlaku-mlaku nonton mbulan, kana! Mumpung malem Minggu lan padhang bulan. Nanging mengko baline aja  wengi-wengi, ya!” dhawuhe pak Jaka marang Hendy.
“Matur nuwun, Pak. Bapak, Ibu,  kula nyuwun pamit,” pamite Hendy marang wong tuwane.

“Dak pangestoni. Sing Ngati-ati,” ngendikane Pak Jaka lan Bu Eny bareng.

“ Assalaamu’alaikum warahmatullah hi wa barokatuh”

“Wa ‘alaikum salam Warahmatullah hi wa barokatuh.”

Sawise njupuk harmonika lan nganggo jaket brukut, Hendy banjur metu nemoni Arief sing wis nunggu kawit mau.  Rembulan gedhene satampah temangsang ing pucuk-pucuk pang wit randhu pojok kebonane Pak Jaka. Sunare sing padhang njingglang kuwawa nembus sela-selaning gegodhongan, langsung nggebyuri bocah loro sing runtung-runtung mecaki dalan desa. Getihe bocah loro kuwi mekar katarik dayane grafitasi sunar rembulan, nuwuhake rasa seneng lan gumbira, ngembangake daya senine bocah-bocah kuwi. Ora let suwe tembang-tembang kang endah nganyut-anyut wis kasebul ngumandhang ing akasa liwat swara suling lan harmonika, gawe sengseme sing padha ngrungokake. *** 


close