Kumpulan Geguritan Bagian III


Artikel kumpulan geguritan bagian III ini adalah lanjutan dari artikel kumpulan geguritan bagian kedua.

Pawongan ing ngisor bang-jo
Geguritan Sutardi MS Dihardjo

Wis makaping-kaping aku meruhi
Pawongan njejaluk ing pinggir dalan
Ndheprok sangisore bang-jo tangan ngathung
Sikil dibuntel sajak cacat putung
Ora kuwat nyambut gawe lumrah
Bisane mung ngangadang paweweh

Atiku kang wis kisen crita werna-werna
Anane wong ngemis memba lumpuh
Jebul bias mlayu banter dauber Trantib
Anane wong ngemis memba wuta
Mancing welas asih mbeber panalangsa
Jebul lirak-lirik aling-aling kaca mata
Aku wis ra kengguh
Aku emoh kapusan

Nanging bedhug tengange iki
Panase sumelit srengenge cemlorot tengah ari
Pasa entuk setugel dina ngasat tenggorok
Dumadakan clingak-clinguk
Aku kelangan
Neng ngendi pawongan kang biasa
Ndheprok pinggir dalan ngathungke tangan
Bang-jo wis kliwat dak toleh katon
Wong kang dak kira luput ing rasa
Panas, ngelak lan luwe, merga kulina
Lagi ngeyup ing ngisor uwit
Ora betah ngrasa panas
Mendah ngelake mendah luwene

Atiku trenyuh tinarbuka
Jebul pawongan iku ora beda karo aku
Ora betah panas, ngelak lan luwe
Mung kepeksa bisane mung ngono
Montor dak puter  bali
Duwit sewu dak ulungake
Tanda pakurmatanku mring perjuangane
Ing urip bebrayan kang kejem iki
Dheweke mesem karo ngulungke tangane
Kang uga dibuntel, ngajak salaman
Wis aku ra mikir buntung tenan apa ethok-ethok

Klaten, Ramadhan 1428 H / 2007 M
Dimuat Koran Solopos 15 Nopember 2007