Kumpulan Geguritan Bagian VI


Artikel kumpulan geguritan bagian VI ini adalah lanjutan dari artikel kumpulan geguritan bagian kelima.

Cathetan Demokrasi Pilihan Langsung
Geguritan Sutadi MS Dihardjo

Sadurunge Pencalonan

Mumpung durung kena pasal kampanye
Birokrasi, pak lurah lan kepala sekolah
Rame-rame gawe sengkuyung
Dhedhemitan prahu didhayung
Amrih kursi ora nggoling
Sanajan ati krasa perih


Wektu Kampanye

Montor nggerong-nggerong ngubengi kutha
Weteng kothong tenggorok ngorong
Njaluk isi
Pak lurah cucul dhuwit
Pak kepala cucul dhuwit
Ana sing kandha:
Legan golek momongan
Dinetralke pilih nyemplung kalangan
Dhedhemitan
Beteke rebutan promosi
Mengkone


Sawise Pilihan

Piye sing arep mlangkah
Pikir ketutup tumpukan janji pribadi
Talingan gembrenggeng swara gaung kampanye
Sing cengkah karo kanyatan cengkah karo karep sanyatane
Tangan loro ketlikung tumpukan kasaguhan
Marang tim suksese
Sikil loro kesrimpung gandholan proposal kadher
Endi ana papan kanggo mikir pengarep-arepe
Kawula kabeh
Kang sumimpen sajroning ati
Endi bisa nyawang blegere dalan
Tumuju maujude impen limang tahun
Kang bakal teka
Kaya kang kapacak ing visi misi
Kabeh katon semrawut kesrimpet butuh
Lan kesaguhan kang winates


Pasrah
Geguritan Sutadi MS Dihardjo

Sajroning manekung puji
Undangan pelantikan kumleyang
Kemlebet ngawe-awe
Pamer pangiming-iming

Panyuwunan during nganti katur
Ana swara ngganggu ora percaya
Ngreridhu sajroning kalbu
Apa bener iki isih wewengkon kuasane Gusti Maha Agung
Sanajan aku sadhar Gusti Maha Kuasa samubarang
Nanging wiwit kawula bebas milih
Klebu milih pilihan kang kleru
Nggadhekake swara ati
Wewegkon iki dadi kuwasane gusti sinuwun
Sing pengin golek sembulih sak bathene
Sing bakal diconto para gung sangisore

Dhuh Gusti, kula eling
Punika sedaya tasih wewengkon kuwasa Paduka
Klebet nylametaken kula saking
Kembul bujana bagiyane para kawula

Dhuh Gusti, mugi nyingkurna kula saking
Blerengipun ningali inggile kalenggahan
Lan mugi majari raos panarima kawula saking
Nikmatipun ningali peparing Paduka
Sak puluk mbaka sak puluk
Sak sedhot mbaka sak sedhot

Sajroning manekung puji
Uandangan pelantikan keseser
Nylempit ngisor sajadah
Munggah apa semingkir
Aku pasrah
Gusti kang ngatur
Gusti maha ngerti

Tahun 2010