Pengantar Buku Kumpulan Cerita Misteri 'KAMIGILAN Angkernya Kedung Blangah'


Pengantar Buku Kumpulan Cerita Misteri 'KAMIGILAN Angkernya Kedung Blangah'

Pengantar Buku Kumpulan Cerita Misteri ”KAMIGILAN Angkernya Kedung Blangah” karya Sutardi MS Dihardjo, yang sudah diterbitkan Penerbit Mediakita Jakarta September 2013:

PENGANTAR PENULIS

Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Ada orang tua, saudara, sanak kerabat, tetangga, kenalan dan orang lain yang tidak kita kenal satu persatu di sekeliling kita. Itu baru orang-orang di jagad kasatmata yang dapat kita lihat dan kenali. Ternyata di alam lain masih ada makhluk-makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Orang jawa mengenal adanya kakang kawah adi ari-ari, saudara kandung yang lahir bersama kelahiran kita, yang hidup di alam halus. Dalam ajaran berbagai agama, kita mengenal adanya malaikat, jin, setan dan iblis, yang hidup di alam halus. Mereka ada yang bersifat baik, mengajak kepada kebaikan, dan ada yang jahat, mengajak kepada kejahatan. Dalam kepercayaan animisme dan dinamisme, yang juga dipercayai oleh sebagian orang yang sudah beragama wahyu, kita mengenal adanya punden, danyang, bahureksa, pesugihan dan bermacam-macam hantu dalam berbagai bentuk dan karakter.

Mereka para makhluk halus itu hidup dalam dunia mereka sendiri. Kadang tidak kita sadari keberadaannya. Sehingga kadang kita tanpa sengaja telah mengganggu ketenangannya. Yang berakibat datangnya mala petaka atau gangguan dari mereka yang tidak terima pada perlakuan kita yang tidak kita sengaja. Tetapi tak jarang pula, merekalah yang berulah mengganggu kita. Di banyak tempat mereka hidup berdampingan, tenang-tenang saja, tidak saling menyapa, tidak saling mengganggu dengan kita yang hidup di alam nyata. Tetapi di tempat-tempat tertentu mereka sering menampakkan diri. Sekedar ingin menyapa kita dan memperlihatkan keberadaannya. Atau mengganggu kita dengan tingkah lakunya yang sok usil dan sok jahil. Kadang mereka membantu kita. Tetapi kadang juga menggoda dan menjerumuskan kita. 

Oleh karena itu mereka perlu kita kenali, agar kita dapat menyiasati keberadaan mereka. Sehingga kita selamat dari gangguan dan godaan mereka. Tentu saja bekal kita agar tidak diperbudak oleh mereka, dan agar kita tidak jatuh dalam kemusyrikan, kita harus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Penguasa Alam Semesta.

Cerita-cerita dalam buku ini adalah sekedar contoh interaksi yang terjadi antara kita yang hidup di alam nyata, dengan makhluk halus yang hidup di alam halus. Ada yang sekedar menyapa, memperlihatkan diri dan menggoda, tetapi ada pula yang berniat jahat, menjerumuskan dan mencelakai. Cerita-cerita yang kadang tidak masuk akal ini oleh mereka yang mengalami diyakini betul-betul pernah terjadi. Entah dalam keadaan sadar atau setengah sadar setengah mimpi. Tetapi mereka meyakini itu bukan mimpi biasa. Itu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, tetapi terjadi di alam mimpi.

Ucapan terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada para nara sumber yang telah bersedia berbagi cerita dan pengalaman, sehingga cerita-cerita dalam buku ini dapat saya tulis. Kepada Mas Jumali, Pak Guwat, dan Mbah Wiryo di Bendogantungan; kepada Pak Bambang Santosa di Kamar Bola; kepada Pak Suraji di Dompol Kemalang; Kepada Pak Min, Pak Bandono, Mas Dayat dan Pak Agus yang mangkal di Kimia Farma; kepada Bu Tri Asmini dan Mas Ispriantomo di Klaten Tengah; dan kepada Bu MM Waryani di Sidowayah; terimakasih atas ide-ide ceritanya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Redaksi Majalah Bahasa Jawa Djaka Lodang Jogjakarta dan Redaksi Majalah Bahasa Jawa Panjebar Semangat Surabaya yang telah terlebih dahulu memuat tulisan-tulisan saya ini dalam Bahasa Jawa dalam rubrik Jagading Lelembut dan Alaming Lelembut. Semoga majalah bahasa Jawa tetap eksis dan terus berkembang.

Tak lupa ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Redaksi mediakita yang  telah bersedia menerbitkan buku kumpulan cerita misteri ini.

Dan tentu saja, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pembaca, yang telah bersedia menyisihkan uangnya untuk membeli buku ini, atau meluangkan waktu untuk meminjam buku ini, dan kemudian membaca dan mengapresiasinya. Semoga apa yang telah dibaca membawa manfaat dan menambah wawasan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada istri dan anak-anak saya tercinta, karena mereka telah dengan rela kehilangan sebagian waktunya untuk bercengkerama dengan saya, ketika saya sedang asyik menulis di depan komputer. Semoga kehilangan sebagian waktu dapat diganti dengan waktu lain yang lebih berkwalitas.

Selanjutnya lebih dari ucapan terima kasih kepada semua yang telah saya sebutkan, tak lupa saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mengaruniai bakat dan kemampuan, petunjuk dan hidayah, serta kekuatan lahir dan batin kepada saya, sehingga saya dapat menuliskan cerita-cerita misteri yang sekarang ada di tangan pembaca. Semoga buku ini tidak menjadikan kita jatuh dalam kemusyrikan, tetapi justru mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Tuhan Penguasa Alam Semesta. Amin.

Salam.

Penulis