Cerpen Remaja Bahasa Jawa


LELABUHANE  PAHLAWAN
TENTARA  PELAJAR (TP)
Dening: Masdi MSD

Panawung krida pengetan dina kamardikan taun iki ing kampungku dipercayaake marang  para mudha. Karepe kanggo penyegaran ngiras pantes kanggo nggladhi para mudha. Nanging para sepuh ya ora negakake, tetep tut wuri handayani. 

Ika, sanajan wanita wis kabukti isa mimpin Karang Taruna kanthi becik, ing kalodhangan iki kapilih dadi pangarsa panawung krida (Ketua Panitiya). Gagasan-gagasan seger lan orisinil sing asring mletik saka pangangen-angene diajab isa nggawe pengetan taun iki beda karo pengetan taun-taun sadurunge. Kabukten ing taun iki dheweke nduwe gagasan kanggo nglacak lan napak tilas rute gerilya para tentara pelajar (TP) kang ana wewengkon desaku.

“Kula nate maos buku Sejarah Perjoangan Rakyat Klaten lan buku Nukilan Cerita TP. Klaten,  jebul desa wewengkon kita niki nyimpen crita-crita kepahlawanan ingkang perlu dimangertosi para mudha generasi penerus. Sebab kathah kedadosan ingkang ngemot sejarah kepahlawanan ingkang mapane wonten wewengkon kita. Pramila kula pinangka pangarsa panawung krida, nggadhahi gagasan kagem nindakaken acara Jalan Sehat napak tilas rute gerilya ingkang wonten wewengkon kita. Lajeng ing malem tirakatan kula suwun bapak-ibu saged nyritakaken dhateng kita sedaya prastawa-prastawa kepahlawanan punika kagem nggigah kesadaran nasional kita sedaya, utaminipun kagem para mudha,” usule Ika nalika rapat sing dipimpin wis ngancik ngrembug  rancangan kegiyatan pengetan.   

Usul kuwi disarujuki kabeh pasarta rapat. Para sepuh banget nyengkuyung amarga satemene para pelaku lan seksi sejarah kuwi iya kepengin marisake crita pengalaman sing isa nggugah api semangat perjoangan lan nasionalisme marang para generasi mudha. 

Rancangan kegiyatan liyane kaya perlombaan-perlombaan, reresik lan memangun kampung supaya katon endah lan resep, uga rancangan malem kesenian, ora beda adoh karo taun-taun sadurunge. Penggalian dana ana owah-owahan sithik, taun iki ditambah ngumpulke barang bekas saka warga kanggo didol menyang lapak barang rongsokan. Idhep-idhep cuci gudhang. Yen dibutuhke anggota Karang Taruna dikerigake kanggo ngrewangi reresik gudhange warga sing arep nyumbang barang bekas.

Dina Minggu sadurunge tanggal 16 Agustus acara Jalan Sehat katindakake.  Rute sing diliwati napak tilas rute gerilya kaya sing wis diwaca Ika sajroning buku sejarah lokal, ditambah saran saka para sepuh seksi sejarah. Pasarta saka bocah-bocah cilik nganti para sepuh kanthi semangat mlaku-mlaku ngliwati rute sing saiki wis beda adoh, kepara luwih apik. Sadalan-dalan para sepuh  seksi sejarah crita ngenani papan-papan sing nyimpen kenangan jaman perjuangan. 

Ing acara sarasehan Malem Tirakatan tanggal 16 Agustus sing dirawuhi kabeh warga wiwit bocah-bocah, para mudha, nganti para sepuh, Ika nyuwun marang Pak Kasiran, sesepuh seksi sejarah kanggo nyritakake prastawa kepahlawanan ing desaku. Iki merga Ika kepengin ngerti crita sing luwih tlesih, lan supaya generasi penerus kabeh padha ngerti apa sing wis dicritakake Pak Kasiran nalika Jalan Sehat. Pak Kasiran ora kabotan.

“ Putra-putra pirsa watu ireng gedhe ing pinggir dalan sacedhake ril sepur kidul Dukuh Gudang? Watu   kuwi mujudake monumen kanggo pangeling-eling gugure salah sawijine pahlawan Tentara Pelajar utawa TP nalika ngukuhi kamardikan Indonesia ing desa kene. TP kuwi dumadi saka nom-noman umur antarane 16 nganti 19 taun sing kepeksa leren sekolahe merga melu berjuang dadi tentara. TP iki sajroning komando Komandan CPM.  Pengin ngerti critane?” pitakone Pak Kasiran mancing kawigatene pasarta tirakatan. 

“Inggih, Pak, kula sedaya pengin ngerti. Mangga Panjenengan critaaken,” sumaure para rawuh ing Malem Tirakatan kuwi.

Sawise nyuwun ijin marang pak Sareh lan pak Lugmanto sing uga dadi seksi sejarah pinangka eks TP Klaten, pak Kasiran wiwit crita.

“Wektu kuwi jam 11, TP kira-kira wong 15 lagi patroli liwat dalan kampung saka Dukuh Sraten menyang Dukuh Gudang. Mbok menawa ana konvoi Landa liwat dalan raya saka Kota Klaten Menyang Pabrik Gula Gondang Winangun, arep diserang saka kadohan. Tekan lor ril sepur kidul Gudang bocah-bocah TP kaget krungu gemruduge swara truk konvoi Landa sing jumlahe cukup akeh. TP age-age golek posisi sing aman kanggo nyerang. Sebagean truk wis tekan kulon Dukuh Gudang, diweruhi TP sing isih ana kidul Gudang, dohe kira-kira 200 meter.  Nanging swara gemrudug konvoi truk lan jip isih keprungu maneh saka samburine Dukuh Gudang lan Bendogantungan. Iki mratandhani yen jumlahe tentara Landa kuwi akeh tenan. Nanging bab kuwi ora nggigrikake kewanene bocah-bocah TP. Malah kaya ngadhepi sawijining pendadaran, bocah-bocah TP kuwi tambah kekendelane tangane selak gatel nembakake bedhile. TP sing diparabi Kebo sing nyekel senjata tweeling, sing dadi senjata andhalane bocah-bocah TP kuwi, wiwit nembakake peluru-pelurune. Kanca-kancane iya banjur melu nembakake bedhile ngarah truk-truk lan jip-jip sing kebak tentara Landa. Tentara Landa emoh kalah, mbales nyerang nganggo senjatane sing luwih lengkap.

Rumangsa jumlahe akeh, Landa-landa sing maune numpak truk, wani mudhun banjur mlebu Dukuh Gudang lan banjur nembaki saka samburine wit-wit lan omah-omah ing dukuh kuwi. Bocah-bocah TP diudani tembakan bren gun, dibales nganggo tembakan tweeling. Peperangan dadi rame. Nanging suwe-suwe peluru tweelinge Kebo entek. Nalika lagi ngisi  peluru maneh dumadakan lemah pereng samburine jugrug kena tembakan bren gun, Kebo kaget  gage-gage anjlok nyang  kalen. Merga gugup sing ngisi peluru dadi ora pas. Nalika ditembakake keprungu swara “crok”. Jebul senjata macet. Kebo sakanca dadi panik, senjata tweeling ora isa diandhalake maneh.

“Mundur! Ayo mundur! Senjata tweeling macet, bahaya! Ayo mundur!” pangajake Kebo marang kanca-kancane. Rumangsa yen peperangan wis ora imbang, bocah-bocah TP iya mung manut wae. Mengko yen senjata tweeling wis isa didandani isih ana wektu kanggo nggempur Landa.  

Nalika mundur TP kelompoke Kebo ketemu karo TP kelompoke Soenadi sing nggawa senjata karaben laras dawa. Kebo ngelingake supaya ngati-ati merga jumlahe Landa akeh banget. Soenadi sakanca genti maju. Ora let suwe wis keprungu swara tembak-tembakan rame banget.  Sawise tweeling isa didandani ing Dukuh Sraten, TP Kelompoke Kebo maju maneh dibantu pasukan TNI sing wis teka ing desa kono. Peperangan dadi tambah rame. 

Jam lima sore sebagean Landa bali mundur mlebu Kutha Klaten, sebagean nerusake menyang Gondang Winangun. Peperangan sirep. Tentara TNI lan bocah-bocah TP bali mulih neng markase dhewe-dhewe. Nanging mbareng meh Maghrib, Soenadi durung ketok bali, bocah-bocah TP liyane dadi kuwatir. Mengko gek-gek ….Bengine bocah-bocah TP padha susah. Kanggo sing sepisanan bengi kuwi rumangsa kelangan kanca.

Tenan, esuke Soenadi ditemokake wis gugur gemlethak neng dalan sacerake ril sepur. Awake rojah-rajeh, saliyane tatu ketembak bedhil iya tatu ditusuki bayonet. Jenazah Soenadi banjur digawa bali menyang markas nganggo tandhu. Dina iku uga jenazah Soenadi dikubur kanthi upacara militer. Kanca-kancane nyanyekake Lagu Gugur Bunga karo netesake luh. Swasana banget nrenyuhake, amarga prastawa kuwi mujudake gugure Tentara Pelajar Klaten kang sepisanan. Sadurunge paling mung tatu-tatu, during ana sing nganti tumakaning pati.

Kanggo ngenang perjuangan  Tentara Pelajar lan pengorbanane Pahlawan Soenadi banjur ing  cerak ril kidul Dukuh Gudang kuwi dipasangi monumen awujud watu ireng. Monumen kuwi dipasang nalika para veteran eks TP Sie 132 nganakake patemon tahun 1993,” ngendikane Pak Kasiran mungkasi critane.

Praene para pasarta sarasehan padha konjem kagawa ing alur critane Pak Kasiran. Ana sing netesake luh merga trenyuh marang lelakone Soenadi sing umur-umurane  sabarakan para anggota Karang Taruna, sing kudune isih nedheng-nedhenge ngudi ilmu kanggo ngembangake ilmu, bakat lan kabisane, kepeksa gugur  ndhepani bumi pertiwi.

Para pasarta Tirakatan rumangsa marem melu tirakatan bengi iki merga dadi tambah ngerti perjuangan lan pengorbanane para pahlawan, ora mung sing kecathet ing buku sejarah nasional wae nanging iya kang ana ing lingkungane dhewe. Saengga tambah tresna marang bumi pertiwi lan kampung halamane dhewe. ( Cuthel )    
     
Crita Remaja ini pernah dimuat di Majalah Panjebar Semangat Surabaya No. 32 * 6 Agustus 2011

         Penulis: Sutardi MS Dihardjo / Masdi MSD
         Alamat: Dk. Bendogantungan II, RT 02 / RW 07
         Desa Sumberejo, Kec. Klaten Selatan
         KLATEN 57422   (JAWA TENGAH)
         Nomor HP. 085642365342
         Email : sutardimsdiharjo@yahoo.com